Stadgar för Malmö Kanotklubb

Godkända på årsmötet 2008-03-02

§1
Ändamål

Malmö Kanotklubb är en ideell förening för utövare av kanotsport i Malmö. Dess verksamhet syftar till att väcka intresse och vidmakthålla och utveckla möjligheterna för kanotsport i alla former.

§2
Anslutning till Svenska Kanotförbundet

Malmö Kanotklubb är ansluten till Svenska Kanotförbundet och tillämpar vid sina tävlingar dess tävlingsregler och övriga bestämmelser.

§3
Medlemskap

Medlemskap i Malmö Kanotklubb kan vinnas av varje person som är intresserad av kanotsponten. Kanotist, som tillhör annan kanotklubb men som önskar bli medlem i Malmö KK, beviljas medlemskap endast efter särskild prövning av styrelsen. För aktivt medlemskap måste simkunnighet (minst 200 m) kunna styrkas.

Klubbens medlemmar utgörs av aktiva och stödjande medlemmar samt hedersmedlemmar som väljs av styrelsen.

Aktiva medlemmar är sådana personer som utövar kanotidrott i någon form och därvid använder klubbens anläggning eller deltager i klubbens träningsläger, utflykter eller tävlingar.

Stödjande medlemmar är sådana personer som ej använder klubbens anläggning eller deltager i under föregående punkt nämnda arrangemang utan endast arbetar för Malmö Kanotklubbs och kanotsportens främjande.

Ansökan om medlemskap skall inges på särskild blankett.

Medlem är endast den som erlagt fastställda avgifter. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift (se § 4).

Om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avslå medlemsansökan.

§4
Medlem

Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna, har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter, skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen, har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.Medlem skall betala den årsavgift som bestämts av årsmötet.Hedersmedlem år befriad från årsavgift.Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsledaren. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Norden, skall också Svenska Kanotförbundet ge sitt samtycke.

Medlem har rätt till en kanotplats för egen kanot i mån av tillgång, en röst vid klubbmöte (årsmöte),att använda kanotklubbens anläggning på tider och i en omfattning som styrelsen beslutar, att deltaga i klubbens arrangemang.

Medlem är skyldig att i tid erlägga fastställda avgifter, att följa de ordningsregler som fastställts av styrelsen, att alltid uppträda så att han hedrar klubben.

§5
Uteslutning av medlem

Medlem, som försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller på annat sätt skadat föreningens intressen, kan uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän vederbörande medlem fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).

I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne.

Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt gällande regler i RF:s stadgar.

Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.

§6
Val till förtroendeuppdrag

Klubbens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, materialförvaltare. Dessa personer har var sin röst vid styrelsemöte, varvid skiljeröst tillkommer ordföranden.

Alla styrelseledamöter väljes vid årsmötet. Vice ordförande, sekreterare, kassör och materialförvaltare väljes för två år i taget. Ordförande väljes för ett år i taget. Vice ordförande och sekreterare väljes vartannat år, kassör och materialförvaltare vartannat.

Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och materialförvaltare kan tillika väljas till sektionsledare. Samma person må inneha högst två förtroendeuppdrag, vilket dock i görligaste mån bör undvikas.

Vid årsmötet skall även väljas två revisorer för det kommande verksamhetsåret. Vid allmänt möte kan även ytterligare funktionärer väljas, vilka dock inte ingår i styrelsen (t ex medhjälpare till sektionsledarna, klubbmästare, pressombudsman). Sådana funktionärer kan även utses direkt av styrelsen.

Val av sektionsledare se § 9.

§7
Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall – inom ramen för RF:s, vederbörande specialförbunds och klubbens stadgar – verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att tillse att för föreningen bindande regler iakttas, förbereda årsmöte, verkställa av styrelsemöte och årsmöte fattade beslut, planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, ansvara för och förvalta föreningens medel.

Mera om styrelsens åligganden

Styrelsen har ensam rätt att besluta i alla frågor som rör klubben och dess intressen utom i de fall som i stadgarna särskilt bestämmes.

Styrelsen skall sammanträda så ofta omständigheterna påkallar, i regel en gång i månaden. Vid styrelsens sammanträden äger endast styrelseledamöter, sektionsledare och särskilt kallade att närvara. Ordföranden kan kalla till sammanträde på eget initiativ eller när minst tre styrelseledamöter härom anhåller. Till kallelsen bör fogas förslag till föredragningslista för sammanträdet.

Styrelsen är beslutsmässig, då minst 4 ledamöter är närvarande.

Klubbens firma tecknas av ordföranden, sekreteraren och kassören gemensamt. Ordföranden och kassören må dock teckna klubben var för sig vid bank- och postärenden.

§8
Styrelsemedlemmarnas åligganden

Ordföranden åligger särskilt att i samråd med övriga styrelseledamöter leda verksamheten inom föreningen,särskilt beakta samordnings- och rättvisefrågor mellan de olika sektionerna, representera föreningen utåt, leda styrelsens arbete, i samråd med sekreteraren utfärda kallelse till möten och styrelsesammanträden, förbereda och leda såväl allmänna möten som styrelsens sammanträden, kontrollera att övriga styrelseledamöter fullgör sina uppdrag, övervaka att föreningens ekonomi ska intressen tillvaratas.

Vice ordföranden åligger särskilt att vid förhinder för ordföranden representera föreningen, vid förhinder för ordföranden utfärda kallelse till och leda allmänt möte eller styrelsesammanträde, bevaka föreningens möjligheter till bidrag och anslag och utforma ansökningar härom, i övrigt biträda ordföranden.

Sekreteraren åligger särskilt att i samråd med ordföranden sätta samman dagordning och kalla till styrelsemöte och årsmöte, föra protokoll vid allmänna möten och styrelsens sammanträden, sköta klubbens korrespondens, vårda och utveckla klubbens korrespondensarkiv, klipparkiv, bildarkiv och bibliotek, föra fullständig medlemsmatrikel, tillhandahålla medlemmarna stadgar och ordningsregler.

Kassören åligger särskilt att

handha och ansvara för klubbens penningmedel,

uppbära avgifter och verkställa utbetalningar,

föreslå styrelsen årsbudget,

föra föreningens räkenskapsböcker och avlämna dessa till revision senast 1 månad före årsmöte,

Materialförvaltaren åligger särskilt att

handha och vårda klubbens material i form av kanoter, paddlar och annan lös utrustning och föreslå nyinköp, till styrelsen framlägga förslag om underhållsåtgärder för de fasta anläggningarna (byggnader och bryggor)

upprätta städlista och kontrollera städningen, om städningen ej är ordnad på annat sätt, anvisa förvaringsplats för kanoter, paddlar och annan personlig utrustning och tillse att märkning av ägodelar och utrustning regelmässigt sker,

tillhandahålla och utlämna till berättigade medlemmar nycklar till föreningens lokaler.

§9
Organisation

Malmö Kanotklubbs löpande verksamhet är organiserad på fyra sektioner: Tävlingssektion, Ungdomssektion, Motions- och långfärdssektion och Drakbåtssektion under ledning av var sin sektionsledare, som väljes för 1 år i taget.

Sektionsledarnas åligganden

Tävlingssektionsansvarig åligger särskilt att

i god tid efter hörande av tävlande medlemmar framlägga till styrelsen om deltagande i tävlingar under säsongen, planera och leda träningens bedrivande,

planera och leda klubbtävlingar,

bistå de tävlande med råd och synpunkter,

leda aktivitetsgrupper och föra och redovisa aktivitetskort,

föra sektionens talan vid styrelsemöte.

Ungdomssektionsansvarig åligger särskiltatt planera ungdomsverksamheten och framlägga förslag härom till styrelsen innan årsmötet,leda och ansvara för verksamheten i kanotskolan, planera och leda särskilda arrangemang för ungdomar,leda aktivitetsgrupper och föra och redovisa aktivitetskort,föra ungdomssektionens talan vid styrelsemöten.

Motions- och långfärdssektionsansvarig åligger särskilt att

planera säsongens långfärdsverksamhet och framlägga förslag härom till styrelsen innan årsmötet,

planera och leda de enskilda långfärderna,

bistå långfärdsintresserade med råd och för detta ändamål anskaffa kartor och långfärdsbeskrivningar,

planera och leda motionsgruppernas verksamhet sommar och vinter,

leda aktivitetsgrupper och föra och redovisa aktivitetskort,

föra motions- och långfärdssektionens talan vid styrelsemöten.

Drakbåtssektionsansvarig åligger särskilt att

i god tid framlägga till styrelsen säsongens tävlingsprogram,

tillsammans med drakbåtstränaren planera träningen,

föra och redovisa aktivitetskort, föra sektionens talan vid styrelsemöte.

Sektionsledarna äger rätt att anmoda styrelsen att utse medhjälpare till dem. Ingenting hindrar att en viss uppgift överlåtes från en styrelseledamot eller funktionär på annan person som är lämplig och villig härtill. Det slutliga ansvaret inför styrelsen och medlemmarna åvilar dock den av allmänt möte eller styrelse utsedda förtroendemannen.

§10
Verksamhets-, räkenskaps- och arbetsår

Föreningens verksamhets-, räkenskapsår och arbetsår omfattar tiden 1januari – 31 december.

§11
Revision

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse före årsmötet, vari ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrkes eller avstyrkes.

§12
Möten

Ordinarie möten Med föreningen hålls årsmöte i februari. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möten.Kallelse jämte dagordning för årsmötet översänds till medlemmarna senast 1 vecka före mötet eller kungörs inom samma tid av styrelsen i Kanotiser eller ortspressen och anslås i klubblokalen eller dylikt. Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

Extra möten

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte är påkallat.

Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.

Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till extramöte, får den som krävt mötet kalla till detta. Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i Kanotiser eller ortspressen och anslås i klubblokalen eller dylikt.

Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende behandlas och avgöras.

§ 13
Röstberättigad

Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på möten.Rösträtt är personlig och får inte överlåtas på annan.Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

§ 14
Ärenden vid årsmöte

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Fråga om mötets behöriga utlysande.

2. Fastställande av dagordningen.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av två personer som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.

5. Styrelsens och sektionsledarnas verksamhetsberättelse samt kassaberättelsen.

6. Revisorernas berättelse.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Fastställande av medlemsavgifter

9. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.

10. Val av: a) föreningsordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år c) 2-4 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år d) sektionsledare, samt eventuellt val av ytterligare föreningsfunktionärer utanför styrelsen, för en tid av 1 år e) två revisorer för en tid av 1 år f) ombud till SDF-möte (specialidrottsdistriktförbund-möte) g) valberedning.

11. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller som av medlem inlämnats till styrelsen senast 1 månad före mötet.

Fråga av ekonomisk art får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet. Vid årsmötet får endast förekomma ärenden, som upptagits på kallelsen till sammanträdet.

§ 15
Beslut. Omröstning

Beslut fattas med acklamation (dvs med ja- eller nejrop) eller omröstning (votering) om sådan begärs.

Med undantag för stadgeändring (se § 16) och upplösning av klubben (se § 21) avgörs vid votering alla frågor med enkel majoritet.

Omröstning sker öppet, dock skall val ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lottning. Vid val skall i händelse av lika röstetal lottning avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 16
Ändring av stadgar

Endast årsmötet får ändra klubbens stadgar. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet angivna röster (kvalificerad majoritet) biträder beslutet.

§ 17
Bildande eller nedläggning av sektion

Endast årsmötet får besluta om bildande eller nedläggning av sektion. Isådant fall krävs endast enkel majoritet för beslutet.

§ 18
Standert

Klubbens standert är trekantig består av tre triangulära fält. De yttre fälten och bokstäverna är ljusblå (som nationsflaggan), det inre fältet vitt. Förhållandet mellan längd och bredd skall vara tre till två och de yttre triangelfältens bas vardera 1/4 av standertens bredd.

§ 19
Klubbmärke

Klubbmärket är en svajande standert av emalj i förminskad skala med i
§ 18 föreskriven färgbeteckning.

§ 20
Klubbens förtjänsttecken

Klubbens förtjänsttecken utgöres av klubbmärket inom förgylld lagerkrans. Förtjänsttecken utdelas av styrelsen till därav särskilt förtjänt medlem.

§ 21
Malmö Kanotklubbs Trygghetsfond stiftad 1999-02-14

1 Trygghetsfonden skall vara en fristående fond inom Malmö Kanotklubb med syfte att bygga upp ett kapital som skall säkerställa drift och underhåll av Malmö Kanotklubbs anläggning och i mån av tillgångar klubbens idrottsliga verksamhet.

2 Uttag ur trygghetsfondens medel får endast göras efter styrelsebeslut för ändamål enligt §1 och med maximalt 15% av innestående kapital vid årets början.

3 Styrelsen skall bestå av tre ledamöter – MKK:s ordförande och kassör samt 1 medlem utanför styrelsen – och 1 suppleant.

4 Trygghetsfondens medel skall redovisas på separat konto i Malmö Kanotklubbs redovisning. Dess verksamhet skall omfattas av klubbens årliga revision.

5 Placering av trygghetsfondens medel får ske i bank, räntefonder, aktiefonder och obligationer.

6 Trygghetsfondens medel skall redovisas på separat konto i Malmö Kanotklubbs redovisning. Dess verksamhet skall omfattas av klubbens årliga revision.

7 Trygghetsfondens tillgångar skall tillföras Malmö Kanotklubb, om fonden upplöses.

§ 22
Klubbens upplösning

Upplöses klubben, för vilket fordras beslut på två ordinarie årsmöten med tre fjärdedelars majoritet, skall, sedan alla skulder blivit betalda, eventuellt befintliga tillgångar överlämnas till något för idrottens främjande lämpligt ändamål. Beslutet jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning, skall omedelbart delges vederbörande specialförbund.

Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt Svenska Kanotförbundets stadgar, tävlingsreglementen och övriga föreskrifter

Vi använder tillfälliga cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Några cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Genom att använda våra tjänster godkänner du detta.