Kanotplats

Syfte

kanotförråd ska finnas utrymme för privat kanotutrustning – kanot, paddel, kapell, paddelhandskar, kanot/paddelfodral, sits mm – som regelbundet nyttjas av aktiva medlemmar. Med aktiv avses medlem som inte bara nyttjar klubben och dess faciliteter utan även deltar aktivt i klubbens drift.

 

Ordningsregler

Endast kanotutrustning får förvaras i kanotförråd 

All privat kanotutrustning, vilken förvaras i kanotförråd, ska vara märkt med för- och efternamn. Märkningen av kanot ska utföras så att den kan läsas då kanoten är fullt inskjuten på sin plats. Utrustning som ej är märkt får förflyttas och nyttjas enligt MKK:s bedömande.

 

Om privat kanotutrustning är låst ska en tydligt märkt nyckel/kod förvaras åtkomligt i kansliet.Medlemmar, vilka har privat kanotutrustning i kanotförråd, ansvarar kollektivt för ordningen i respektive kanotförråd.

 

Medlem ska tillse att tilldelat kanotförråd hålls låst eller under uppsikt. 

 

Ev. nyckel till kanotförråd lämnas ut enligt anvisning på MKK:s hemsida.

 

Tilldelningsregler

 

Endast betalande medlem har, om utrymme finns tillgängligt, rätt till utrymme för förvaring av privat kanotutrustning. Kanotförrådsansvarig ansvarar för tilldelning av utrymme.Medlem som önskar utrymme för mer än en kanot kan erhålla detta efter kanotförrådsansvarig bedömmande.

 

Utträde ur MKK

 

Medlem vilken utträder ur MKK ska senast två månader efter årsmötet hämta sin privata kanotutrustning.Person som ej betalt medlemsavgift senast två månader efter årsmöte, har ej rätt till utrymme för förvaring av privat kanotutrustning. MKK har rätt att flytta samt nyttja denna utrustning.

 

Kanotförrådsansvarig

 

Kanotförrådsansvarig utses av styrelsen och namngivs på MKK:s hemsida.

 

Kanotförrådsansvarig ska: Anvisa plats för förvaring om utrymme finns tillgängligt och upprätta innehållsförteckning för kanotförråd, varav en kopia sätts upp på respektive ports insida.

 

Upprätta lista om önskemål om utrymme för förvaring av privat kanotutrustning.

 

 

Kanotplatsansvarig är Mats B. För mer information skicka mail till kayakmats[at]gmail.com.