Information

Fullständigt galet eller?
Detta är en blandning av familjär tävling och ordentligt kraftprov, med lite inslag happening, där alla är varmt välkomna att delta. Det spelar ingen roll vad du paddlar eller hur snabbt du paddlar, bara du tycker om att paddla långt, och då snackar vi långt på riktigt!
Meningen är att alla ska kunna delta på sina egna villkor – sugen på att paddla snabbt och verkligen testa dina gränser eller kanske bara glida runt, lite snackepauser på land och en tupplur under natten – båda funkar lika bra. Den som deltar kommer troligtvis att får ett oförglömligt minne. På ett eller annat sätt..!

Anmälningsavgift
Näe – helt gratis!

Klasser
Det finns bara en öppen klass. Du får paddla precis vad du vill – havskajak, surfski, racekajak, SUP, outrigger, drakbåt – bara det framförs med hjälp av paddel. Resultatmässigt skiljer vi på flytetyg som framförs av en person (K1) eller som framförs av flera personer (K2).

Regler
– Du ställer upp helt och hållet på eget ansvar.
– Starten går från MKKs klubbhus som ligger vid en förgrening av Malmö kanal.
– Banan utgörs av varv runt Malmö kanal plus avstickare tillbaks till klubben för toalett/vila/annat.
– Det är tillåtet att byta all utrustning (paddel mm) förutom själva kajaken. Reparation dock tillåten.
– Det är tillåtet att ligga på våg under tävlingen.
– Support på land tillåten, dock ej på vattnet.
– Tävlingen är i öppen för alla över 18 år. Är du under 18 och önskar deltaga går detta med målsmans samtycke.
– Flytväst är obligatorisk.
– Oavsett vilket håll ni paddlar varvet gäller högerregeln vid möte.
– Ha gärna någon slags belysning tänd/beredd efter mörkrets inbrott.
– Tänk på placeringen av kajaken på bryggan vid paus – det är många som behöver plats.

Sträcka & placering
Alla sträckor på vattnet räknas med i det samlade resultatet. Det kommer att sitta ett gemensamt schema för alla uppe på klubben, som man fyller i varje gång man går i land, för att hålla räkningen på distansen. Ett varv på kanalen uppgår till 4305 m och sträckan från klubben till greningen (där varvet börjar) är 375 m.

Priser
Förutom det självklara som evig ära och berömmelse får man ett snyggt tygmärke att sätta på flytvästen!

Karta
Se nedan.

In English

Completely crazy or what?
This is a mix of a familiar event and real racing, with some elements of a happening, where everyone is welcome to attend. It doesn’t matter what you paddle or how fast you paddle, you just have to like to paddle, a long way.
The idea is that everyone should be able to participate on their own terms – eager to paddle fast and really test your limits, or perhaps just glide around, some snack breaks on land and a nap during the night – both ways work just as well. All participants will probably get an unforgettable memory. One way or another..!

Registration fee
Nooo – for free!

Classes
There is only one open class. You get to paddle just what you want – sea kayak, surfski, race kayak, SUP, outrigger, dragon boat – just as long as you use a paddle. In results, we only differentiate if you´re one (K1) or two or more (K2).

Conditions
– You participate entirely on your own responsibility.
– The start is from MKKs club house, located at a branch of the Malmö kanal.
– The course consists of laps around the Malmö kanal, plus detours back to the club for toilet/rest/other.
– It is permitted to replace any equipment (paddle, etc.) with the exception of the kayak. Repair is permitted.
– It is permitted to catch another kayaks wave during competition.
– Support on land permitted, but not on the water.
– The contest is open to anyone over 18 years. If you are under 18 and wish to participate it´s possible with parental consent.
– Life jacket/PDF is mandatory.
– No matter which way you paddle the right rule applies at meeting.
– Consider having some kind of light on/prepared after dark.
– Consider the location of the kayak at the club when resting – there are many who needs space.

The course
All distances on the water are included in the overall result. We will have a common schedule for all at the club, which you fill in every time you go on land, to keep track of the distance. One lap of the channel amounts to 4305 m and the distance from the club to the bifurcation (where the lap begins) is 375 m.

Prices
Besides the obvious as eternal fame and glory, you get a neat patch to put on the life jacket!

Karta/map