Drakbåtssektionen: Malmö Dragons 1

Drakbåtssektionen: Malmö Dragons

Vi är en rolig grupp människor som gillar att paddla drakbåt och utriggare för rekreation och tävling.

Vår klubb är inbäddat i kungsparken i Malmö kanal.

Vi paddlar alla årstider och tränar minst två gånger i veckan.

Vi älskar att resa och träffa nya människor.

Oavsett om du vill träffa nya människor, lära dig en ny färdighet, raka bort några kilo, gå till guld för Sverige.

Vi är här för dig.

We are a fun group of people who like to paddle Dragonboat and Outrigger for recreation and competition.

Our club is nestled in the King’s Park on the Malmö canal in Sweden.

We paddle all seasons and train at least twice a week. We love to travel and meet new people.

Whether you want to meet new people, learn a new skill, shave off a few kilos, or go for Gold for Sweden.

We are here for you.

Drakbåtssektionen: Malmö Dragons 3

Vad är drakbåtspaddling?

 

Drakbåtspaddling är en av de internationellt snabbast växande vattensporterna.

Drakbåtarna finns i två storlekar. En 10-sits kallad liten båt eller 20-sits kallad standard båt. Paddlare sitter två i bredd i varje båt.

I drakbåten, förutom 10 eller 20 paddlare, finns också en styrman och en trummare. Trummaren är placerad längst fram på båten och slår ut takten för paddelslaget under loppet.

Tävlingsklasserna består av kvinnor, män och blandade klasser. I de blandade klasserna ska det finnas minst 4 av vardera kön i en liten båt och minst 8 i en standardbåt.

Vanliga tävlingsdistanser är 200 m, 500 m och 1000 m och sker i ett rakt spår.

Långdistanslopp sträcker sig 2000 m eller 4000 m och har minst 3 svängar.

 

Drakbåtssektionen: Malmö Dragons 4

What is Dragonboating?


Dragonboating is on of the fastest growing water sport internationally.

The dragonboats come in two sizes. A 10-seater termed small boat or 20-seater termed standard boat. Paddlers sit two abreast in each boat.

In addition, to 10 or 20 paddlers, there is a steersperson (or sweeper) and a drummer. The drummer is positioned at the front of the boat pounding out the time of the paddle stroke during the race.

The competition classes consist of women, men and mixed classes. In the mixed classes, there are at least 4 men in a small boat and at least 8 men in a standard boat.

Races are 200 m, 500 m and 1000 m long and take place on a straight track.

For long distance races, 2000 m or 4000 m starts are staggered and have at least 3 turns.

Drakbåtssektionen: Malmö Dragons 5

 

Tävlingar

Vi tävlar som en klubb, nationellt och

internationellt över hela världen.

Många av våra medlemmar tävlar också för Sverige i European och World Dragon Boat Championships.

Lag består av bara kvinnor eller bara män eller är blandade. Åldersgrupper är Ungdom 12-17 år, Junior 17-24 år, Seniorer> 24 år, Master 40+, Grand Master 50+ och Great Grand Master 60+. Minsta ålder för varje lag är 12 år.

Tävlingar är på 100m, 200m, 500m och 1000m och sker i raka spår.

Längre lopp på 2000 m eller mer, har förskjutna startar och minst tre svängar. Dessa lopp är mycket krävande för paddlare och styrmän och blir till en spännande åskådarsport medan drakbåtar manövrerar för att kunna glida förbi varandra vid svängar. De kräver höga taktiska färdigheter av både paddlare och styrmän.

Drakbåtssektionen: Malmö Dragons 6


Competition

We compete as a club, nationally and internationally all over the world.

Many of our members also compete for Sweden at the European and World Dragonboat Championships.

Teams consist of all women or all men or mixed teams. Age groups varying from Youth 12 – 17 yrs, Junior >17 to 24 year, Seniors > 24 yrs, Master 40+, Grand Master 50+ and Great Grand Master 60+. Minimum age for any team is 12 years.

Races are 100m 200m, 500m, and 1000m which take place on straight tracks.

Longer races of 2000 m or more, have staggered starts with at least three turns. These races are very demanding on paddlers and sweepers and make an exciting spectator sport as the Dragonboats jockey for space to slip past each other on the turns. They demand highly tactical skills of paddlers and sweepers alike.

Drakbåtssektionen: Malmö Dragons 7

 

Träning

 

Träningen är året runt. Om Malmö kanalen fryser tränar vi inomhus i vårt vackra klubbhus.

Träning på vattnet är två gånger i veckan men upp till fyra gånger i veckan när man förbereder sig för tävlingar.

Vi har en 10-manna träningsdrakbåt, en 10-manna Dragon Boat Racer med hög prestanda och en 6-sitsig utriggare.

MKK har ett fullt utrustat styrketräningsgym och gympasal för gruppaktiviteter.

Vi håller regelbundna workshops med intensiva träningssessioner för alla från nybörjare till avancerade drakbåtspaddlare.

Dessa workshops är utformade för att hjälpa till att utveckla och förbättra teknik, lagarbete och övergripande kondition.

Träningstider 2021

Tisdag
18:00 – 20:30

Torsdag
18:00 – 20:30

Lördag
10:00 – 12:30

Drakbåtssektionen: Malmö Dragons 8

 

Traning

 

Training is all year round. If the canal freezes then we train indoors in our beautiful boat house.

Training on the water is twice a week and up to 4 times when preparing for competitions.

We have a 10 seater Trainer Dragonboat, High Performance 10 seater Dragonboat Racer, and a 6 seater Outrigger.

MKK has a fully equipped weight room and gym hall for group activities.

We hold regular workshops for intense training sessions for beginner through to advanced dragonboaters.

These workshops are designed to help develop and enhance technique, teamwork and overall fitness.

Training Times 2021

Tuesday
18:00 – 20:30

Wednesday
18:00 – 20:30

Saturday
10:00 – 12:30

Drakbåtssektionen: Malmö Dragons 9
Drakbåtssektionen: Malmö Dragons 10
Drakbåtssektionen: Malmö Dragons 11

Startpaket

 

Vill du prova att paddla drakbåt? Hör av dig via mail till dragon@malmokanot.se

Kläder: Sådana som du inte har något emot att bli våta, inklusive skor.

Utrustning: Vi tillhandahåller all utrustning och väljer ut en lämplig paddel till dig innan du går in i båten.

Starter Pack

Do you want to try dragon boat paddling? Contact us via mail to dragon@malmokanot.se

Clothing : Anything you do not mind getting wet, including shoes.

Equipment : We provide all the equipment and fit you out with an appropriate paddle prior to getting to the boat.

Drakbåtssektionen: Malmö Dragons 12


Återhämtning och rehabilitering – Pink Ladies


Fysisk aktivitet är viktigt för att förbättra fysisk, mental och emotionell hälsa. Till exempel cancerbehandling kan vara effektiv för många patienter. Men behandlingarna lämnar ofta patienterna med mentala och emotionella biverkningar som påverkar deras livskvalitet.

Speciellt kan överlevande av bröstcancer (BCS) uppleva förlust av fysisk styrka och lungkapacitet. Sådana biverkningar kan resultera i minskad motivation och förmåga att delta i fysisk aktivitet.

Det är vanligt att rekommendera canceröverlevande att träna som en del av deras återhämtning och rehabilitering. Men historiskt sett har strategin för överlevande av bröstcancer (BCS eller breastcancer survivor) varit att undvika träning på grund av tron på att det skulle bidra till biverkningar såsom lymfödem.

Idag har träning som drakbåtpaddling utmanat konventionellt tänkande och visat sig hjälpa till att minska lymfödem. Det ger också en miljö som hjälper till att minska stress, depression och känslan av isolering som kommer till följd av sjukdomen.
MKK s drakbåt-sektion har ett rosa damprogram med huvudfokus på återhämtning och rehabilitering av BCS. Vårt främsta mål är att tillhandahålla en säker, insiktsfull och socialt stödjande miljö som ger BCS och människor med annan cancer diagnos, möjlighet att leva ett fullt och aktivt liv. Vi välkomnar också andra som kanske vill delta i dragonboating som en del av deras återhämtning och rehabilitering.

Några av våra medlemmar är intresserade av att tävla på nationell och internationell nivå. MKK bildade bröstcanceröverlevandes (Pink Dragon Ladies) drakbåtlag i Sverige 2018. De tävlade i sin första internationella bröstcancerpaddlers commission (IBCPC) i Florens, Italien och placerades i topp 35% av BCS-teams från 120 länder som deltog. År 2019 tävlade de i EuroCup Dragonboat i Barcelona och Sevilla.

Under de kommande åren strävar vi efter att ta teams till:

  • Sveriges nationella mästerskap i Dragonboat 2020
  • Den 12:e IDBF-klubbens världsmästerskap i Dragonboat i Aix Les Baines, Frankrike 24 augusti till 30 augusti 2020.
  • Internationella bröstcancerpaddlers kommission (IBCPC) -festivalen i Nya Zeeland, 2022.
Drakbåtssektionen: Malmö Dragons 13

 

Recovery and Rehabilitation – Pink Ladies

 

Physical activity is essential for improving physical, mental and emotional fortitude. For example, cancer treatment can be effective for many patients. However, treatments often leave the patients struggling with mental and emotional tolls that impacts their quality of life.

In particular, breast cancer survivors (BCS) can experience loss of physical strength and lung capacity. Such side effects can result in decreased motivation and ability to engage in physical activity.

While it is common to recommend to cancer survivors (CS) to do exercise as part of their recovery and rehabilitation. Historically the strategy for breast cancer survivors (BCS) has been to avoid exercise because of the belief it would contribute to side effect such as lymphedema.

Today, exercising such as dragonboating has challenged conventional thinking and proven to help with the reduction in lymphedema. It also provides an environment to help to reduce stress, depression and the feeling of isolation that come as a result of having the disease.
The MKK dragonboat section has a pink lady program with its main focus on the Recovery and Rehabilitation of BCS. Our primarily goal is to provide a safe, understanding and socially supportive environment that empowers BCS and other CS to lead a full and active life. We also welcome others whom may want to participate in dragonboating as part of their recovery and rehabilitation.
Some of our members are interested to compete at national and international competition. MKK formed the breast cancer survivor (Pink Lady) dragonboat team in Sweden in 2018. They competed in their first International Breast Cancer Paddlers’ Commission (IBCPC) competition at Florence, Italy and were placed in the top 35% of BCS teams from 120 countries competing from around the world. In 2019 they competed in the EuroCup Dragonboat in Barcelona and Seville.

In the coming years we aim to take teams to:

  • Swedish National Dragonboat Championships, 2020
  • The 12th IDBF Club Crew World Dragonboat Championships in Aix Les Baines, France 24 Aug to 30 Aug, 2020.
  • The International Breast Cancer Paddler’s Commission (IBCPC) Festival in New Zealand, 2022
Vi använder tillfälliga cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Några cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Genom att använda våra tjänster godkänner du detta.